Заповед № 117/17.07.2018

На основание чл. 80, ал. 1, т. 2 и ал. 2, вр. чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт

 

Н А Р Е Ж Д А М :Считано от 15 юли 2018 г. по време на съдебната ваканция за 2018 г. по смисъла на чл. 329, ал. 1 от ЗСВ, т. е. за периода от 15.07.2018 г. до 01.09.2018 г. включително в Районен съд – Самоков да се насрочват и разглеждат следните видове дела:

І. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:

1. Дела, по които е постановена мярка за неотклонение „задържане под стража“;

2. Дела по искания на органите на досъдебното производство за разрешаване или одобряване на действия по разследването, както и по искания за разрешаване на принудително изземване на образци за сравнително изследване /чл. 146, ал. 3 от НПК/;

3. Дела по искания с правно основание чл. 68, ал. 5 от ЗМВР;

4. Дела по искания за провеждане на разпит пред съдия в досъдебното производство;

5. Дела, по които законът предвижда да се разглеждат в срок, по-кратък от един месец, в това число:

а/ по искания за вземане, респ. изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“, както и други производства по мерки за неотклонение;

б/ по предложения и искания с правно основание чл. 67-73 от НПК;

в/ по искания за разкриване на банкова или търговска тайна по Закона за кредитните институции /ЗКИ/, Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и/или Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/;

г/ дела, разглеждани по реда на Глава Двадесет и пета от НПК „Бързо производство“;

д/ дела по Глава Двадесет и девета от НПК „Решаване на делото със споразумение“, образувани по споразумение за решаване на делото в досъдебното производство;

е/ дела по предложения за прилагане на принудителни медицински мерки /чл. 427 и сл. от НПК/;

ж/ дела по Указа за борба с дребното хулиганство /УБДХ/ и по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия /ЗООРПСМ/;

з/ дела по предложения за задължително настаняване и лечение /чл. 155 и сл. от Закона за здравето/;

и/ дела по чл. 244, ал. 5 от НПК;

к/ ЧНД по чл. 159а от НПК и по ЗЕС;

л/ съдебни поръчки

м/ други наказателни дела по преценка на съдията-докладчик;


ІІ. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:

1.    Дела за издръжка или за изменение на издръжка;

2. Дела за предоставяне упражняването на родителски права по отношение на ненавършили пълнолетие деца;

3. Дела за незаконно уволнение;

4. Искания за обезпечаване на искове по образувани дела и дела по молби за обезпечаване на бъдещ иск;

5. дела, образувани по искания за обезпечаване на доказателства /чл. 207-209 от ГПК/;
6. Дела, образувани по искания за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс;

7. Дела, образувани по искания за назначаване на особен представител

8. Дела по Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/

9. Дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец, в това число:

а/ Други дела, подлежащи на разглеждане по реда на Глава Двадесет и пета от ГПК „Бързо производство“, извън посочените в т. ІІ.1 и ІІ.3;

б/ Дела по заявления за приемане и отказ от наследство, както и искания по чл. 51 от Закона за наследството;

в/ Дела по заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 и чл. 417 от ГПК;

г/ дела по Закона за закрила на детето /ЗЗДет/;

д/ дела по искания за разкриване на банкова тайна;

е/ дела по искания на КОНПИ.

ІІІ. По преценка на съдията-докладчик през съдебната ваканция /15.07.2018 г. – 01.09.2018 г./ могат да се разглеждат и други граждански дела като в производството по тях следва да се зачита спирането на сроковете за страните на основание чл. 61, ал. 2 от ГПК през време на съдебната ваканция.

ІV. Разпределението на делата чрез ЦСРД се извършва в съответствие с утвърдените Вътрешни правила за разпределение на делата на принципа на случайния подбор в Районен съд – Самоков, а администрирането на текущия доклад и новопостъпилите дела на съдиите от РС – Самоков, които ползват платен годишен отпуск се възлага на останалите съдии с отделни заповеди на председателя на РС – Самоков.

Заповедта да се доведе до знанието на всички съдии и съдебни служители за сведение и изпълнение.

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ
                        НА РС – САМОКОВ:
                                                            /Янко Чавеев/


Посещения:904333