Адм. секретар

Съдебен служител : Антоанета Чакалова

Етаж  2,  Стая № 9

Телефон, факс:  0722/ 661 25

          Организира, ръководи и контролира работата на помощните звена на съда.
          Отговаря за управлението на административната дейност на съда.
          Организира  воденето и съхраняването на служебните досиета.
          Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи в съда и изходящи от съда, като ги подрежда в папки определени от ПСАдм.
          Организира разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията на съда и изпълнението на задълженията на съдебните служители.
          Въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността.
          Изпълнява задълженията на съдебен администратор, служител по сигурността на информацията.
          Приема и съхранява жалби на граждани, свързани с дейността на съда.


Посещения:904323