Доклад за 2008г.

Г О Д И Ш Е Н    Д О К Л А Д    
за дейността на Самоковския районен съд за 2008 година

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

          През 2008 щатът на Самоковския районен съд включва председател, зам председател трима районни съдии, увеличени с един в края на годината, съдия по вписванията, един държавен съдебен изпълнител и 17 служители административно-технически персонал, както и ½ щатна бройка за компютърен оператор с деловодни функции. В края на годината щатната численост на съда бе увеличена и с ½ щатна бройка за системен администратор.
          Председател на съда е Кирил Давидов Павлов с 16 години и 8 месеца съдийски стаж. Зам.  председател е Георги Мулешков с 13 години и 9 месеца стаж в органите на съдебната власт.
          Районни съдии са Мария Шойлекова, Марина Трифонова и Янко Чавеев.
          Мария Шойлекова е с 9 години и 5  месеца юридически стаж, от които 7 години и 4 месеца като съдия придобила статут на несменяемост на 5 септември  2007 година.
          Марина Трифонова е с 5 години стаж в органите на съдебната власт: прокурор за времето от 21. 01. 2004 година до 30 април 2006 година и съдия от 2 май 2006 година, като от началото на 2009 година е със статут на несменяемост.
          Янко Чавеев е със 7 години и 8 месеца юридически стаж от които 3 год и 9 месеца в органите на съдебната власт – младши съдия в СОС от 21 март 2005 година до 21 март 2007 година и от 21 март 2007 година съдия в РС Самоков.
           От 1 август 2006 година Бойчо Вучов изпълнява длъжността държавен съдебен изпълнител по срочен трудов договор по чл. 68 ал. 1 точка 4 от КТ до провеждането на конкурс. През май 2008 година договора на Бойчо Вучов е прекратен от министъра на правосъдието и през лятото съдиите от РС Самоков съобразно графика на дежурствата изпълняваха и функции на държавен съдебен изпълнител.
           От 2 октомври 2008 година Веселка Христова изпълнява длъжността държавен съдебен изпълнител по срочен трудов договор по чл. 68 ал. 1 точка 4 от КТ до провеждането на конкурс. От ноември 2008 година Веселка Христова изпълнява и функции на съдия по вписване.
           Съдията по вписванията Силвана Иванова Гълъбова през отчетната 2008 година е работила до 16. 11. 2008 година,  назначаване въз основа на конкурс като съдия в Районен съд София. От 17. 11. 2008 година в РС Самоков няма съдия по вписване и функциите на тази длъжност се изпълняват от държавния съдебен изпълнител въз основа на заповед на Министъра на правосъдието.
           Административно-техническия персонал в Самоковския районен съд е от 17 щатни бройки за отчетната година, при заетост на щата без половинката бройка компютърен оператор с деловодни функции.
          От значение за работата в съда са опитът и трудовия стаж на административния секретар  и възможността за взаимозаменяемост на съдебните служители. Административния секретар Елена Тодорова е със стаж 31 години и 6 месеца с отлична подготовка за всички длъжности от съдебната администрация успешно замества отсъствуващи служители.  Завеждащият административна служба “канцелария” Наташа Бадемова, деловодителите, както и две от четирите секретар-протоколисти също са с продължителен трудов стаж. 
          Завеждащият административна служба “канцелария” Наташа Бадемова се справя и с деловодна работа, както и със запознаване на новопостъпилите деловодител и секретар-протоколисти с работата им по изпълнение на разпорежданията на съда в заседанията и оказва съдействие на призовкаря за точното оформяне на призовките. 
          През ноември на отчетната година бе проведен курс на обучение от фирмата на служители от РС Самоков административен секретар, завеждащ служба „регистратура” деловодители, секретар – протоколисти и завеждащ служба „канцелария” за работа със система за управление на съдебните дела „СУДА” на Сименс.  
          СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЯНА В ЩАТА    
          Не е необходимо да се увеличат на щатните длъжности на съдиите, като се има предвид че от началото на годината е увеличена щатната численост на Самоковския районен съд с 1/една/бройка за районен съдия. 
          Необходимо увеличаване щата на съдебните служители с 1 щатна бройка за секретар - протоколист и ½ щатна бройка за системен администратор.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
          ОБРАЗУВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА.

           1. Образуване и насрочване на делата.
Всички видове дела се разпределят чрез автоматизирана система на ВСС за разпределение на делата на принципа на случайния подбор.
При нередовност на исковите молби, се прилагат разпоредбите на чл.127, чл.128 и чл.129 от ГПК със съответните указания за правна помощ.
           2. Разглеждане на делата.
           През 2008г. общия брой на подлежащите за разглеждане граждански дела е 1051, а са били свършени 654, което е 62.23%. Бройката на новопостъпилите е 700. Така 2008 година в Самоковския районен съд са постъпили с 46 броя дела в повече от свършените
           Проведени са общо 1199 съдебни заседания. Основните причини за отлагане на делата са същите като през предходните години – несвоевременно връчване на призовките, неявяване по уважителни причини на страни, пълномощници, вещи лица, свидетели. Часовите графици на делата се спазват в преобладаващата им част от съдебните състави в рамките на възможното с оглед броя на делата за разглеждане.


ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
                                                                   
Общ брой на постъпилите през 2008 година граждански и наказателни дела:

          Общата бройка на постъпилите граждански дела през отчетната  2008 година е  700 броя, от които: новообразувани  688 броя, получени по подсъдност  – 10 броя и 2 върнати за ново разглеждане. 
          Общият брой постъпили наказателни дела през отчетната 2008 година са  593 броя, от които: НОХД – 208 ,  16 НЧХД, 160 броя НАХД, 35 броя по чл.78а от НК,  174броя ЧНД, в това число  -64 броя разпити пред съдия.
          Общият брой висящи наказателни дела към 31. 12. 2008 година е  153 , от които:  54  НОХД,  11 бр.броя НЧХД,  88 броя НАХД в това число  12 броя по чл. 78а НК и  3 висящи ЧНД за определяне на общо наказание.
          Общият брой свършени наказателни дела 599 от които наказателни дела от общ характер са 239 броя, като за 2007 година тази бройка е 162 броя от общо 647 свършени наказателни дела. От свършените през 2008 година нох дела  със съдебен акт присъда са завършили  124 броя, 42 броя със споразумение решаване на делото и 18 броя споразумения в съдебното производство, 36  броя върнати за доразследване и 19 броя прекратени по други причини. 
          От общо 599 броа свършени наказателни дела през 2008г.  от съдия Павлов са решени 111 броя общо: НОХД – 44 бр в т.ч  образувани по споразумения 15 бр, НЧХД – 1 броя, ЧНД – 32 бр., НАХД – 34 бр. от които –5 бр. по 78а НК: 
          Свършените наказателни дела от съдия Мулешков общо 105  броя : НОХД – 41 бр., от които 5 бр. образувани по споразумения, НЧХД – 2 бр., ЧНД – 32 бр. и НАХД – 30 бр., от които  7 бр. по 78а НК.
          Свършените наказателни дела от съдия Шойлекова са общо 140 бр, от които : НОХД – 58 броя, в т.ч. образувани по споразумения 15 бр., НЧХД – 6 бр.; ЧНД – 37 бр.; НАХД – 39 бр. от които 6 бр. по 78а НК.
          Свършените наказателни дела от съдия Марина Трифонова са общо 119 броя: НОХД 49 бр. от които 15 бр. по споразумения, НЧХД – 3 бр., ЧНД - 38 броя, НАХД 55 броя от които  5 бр. по 78 а НК;
          Свършените наказателни дела от Янко Чавеев са общо 124 броя : НОХД – 47 бр. от които 15 бр. по споразумение, НЧХД- 1 бр., ЧНД – 34 броя, НАХД 42 бр. от които 7 бр.  по  78а НК.
В отчета са включени и прекратените дела.
         Общият брой на решените граждански дела през отчетната 2008 година е 656  броя, от които съдия Павлов е решил  121 броя, съдия Мулешков  136 броя съдия Шойлекова  161 броя, съдия Марина Трифонова – 101 броя; съдия Янко Чавеев – 137 броя.
          Средно месечно свършени дела на един съдия през отчетната година са както следва: съдия Павлов – 19,3 броя,, съдия Мулешков –  20  бр., съдия Шойлекова -  25 бр., съдия Трифонова – 18,3 броя,  съдия Чавеев – 21,7 бр.
                         ПРИЛАГАМ таблица. 

          2. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ на постъпленията за последните три години, включително 2006 година.
          Наказателните дела от общ характер в сравнение с 2006 година са се увеличили с  54 броя, а в сравнение с 2007год. са се увеличили с 20 броя. Въпреки това се е подобрила ликвидността на наказателните дела от общ характер тъй като по-голямата част от тях са решени в първо заседание след предварително изслушване и съкратено съдебно следствие.
          Наказателните дела от частен характер в сравнение с 2006 година са са се увеличили с 1 броя, а в сравнение с 2007година са намалели с 3 броя.
          В сравнение  с 2006  година са намалели с  34 броя постъпленията на наказателно административните дела, а в сравнение с 2007 година са  намалели с 1 броя. Това се дължи на намалелите административно наказателни дела за нарушения по Закона за горите – незаконна сеч и превозване на дървен материал.
          Частно наказателните дела в сравнение с 2006 година са се  увеличили с 35 броя, а в сравнение с 2007 година са се увеличили с  31 броя. Частно наказателните дела по мерки за неотклонение “задържане под стража” през 2008 година са се увеличили с 2 броя в сравнение с тези от 2006 год. , а в сравнение с 2007 година са намалели с 1 броя.
          Делата за  принудително лечение по Закона за здравето са се увеличили с 6 броя в сравнение с 2006 година и не са променени спрямо делата през 2007 година.
          Делата за развод са намалели с 21 брой в сравнение с тези за 2006 година и с 10 броя в сравнение с делата за развод за 2007 година. 
          Делата за собственост и по вещните искове в сравнение с 2006 година са намалели с 99 броя и в сравнение с 2007 година са намалели с 214 броя. 
          Облигационни искове  през 2008  година са постъпили 5 броя, а такива няма за 2007 година.
          Постъпленията на делата за делби са се увеличили с 3 броя в сравнение с  2006 год. и  2007 година.
          Делата по искове за увеличение на издръжката са се увеличили с  2 броя в сравнение с 2006 година и с 3 бр. в сравнение с 2007 година. 
          Исковете по чл. 344 от Кодекса на труда за отмяна на уволнение, възстановяване на работа и обезщетение по чл. 225 ал. 1 КТ в сравнение с 2006 година са се увеличили с 3 броя, а в сравнение с 2007 година са намалели с 2 броя. 
          Общият брой на решените граждански дела през отчетната 2008 година е 656 броя, от които съдия Павлов е решил 121 броя, съдия Мулешков 136 броя, съдия Шойлекова 161 броя, съдия Трифонова 101 бр. и съдия Чавеев 137 броя.
          При анализ на резултатите по движението и решаването на  делата намирам, че могат още да се намалят отлаганията и да се приложи още по-пълно идеята на новия ГПК, че второ открито съдебно заседание се насрочва само когато има да се съберат  доказателства които не са събрани по независещи от страните причини. На база повече работа по доклада и указанията по чл. 146 ал. 1 и 2  ГПК ще следва да се предявяват своевременно обстоятелствата за които страната носи тежест на доказване, както и тези за които не сочи доказателства. Без тези указания съдебното дирене не може да приключи своевременно, а и правилата на доказателствената тежест не могат да се прилагат в решението за обстоятелство за което съдът не  е изпълнил тези свои задължения.  
          При наказателните общ характер дела е необходимо по-задълбочено проучване на делата преди насрочването им в съдебно заседание по въпросите посочени в чл.248 ал.2 НПК. Особено внимание следва да се отдели по въпроса има ли същественно процесуално нарушение, за да се избегне връщане на делото на това основание от по-следващ стадий на процеса. Същевременно трябва да се търсят начините, а не пречките процесът да продължи и приключи по същество, защото времето което отминава е истината която си отива.
          И през отчетната 2008 година в РС Самоков намериха значително приложение на разпоредбите в новия НПК за предварително изслушване на страните и съкратено съдебно следствие,  разширяващи възможностите за ускорено разглеждане и решаване на НОХД. През 2008 година в РС Самоков предварителното изслушване на страните има за свой резултат съкратено съдебно следствие предимно  в хипотезата на чл. 371 точка 2 НПК.
          Опитът сочи че ако се съсредоточат усилията за приключване на делото още в първите съдебни заседания, това е решаващо за своевременното разглеждане на делото, повишава ликвидността на наказателните дела и дава възможност за разглеждане и решаване в  разумни срокове и тези дела с по тежки обвинения и с по голяма фактическа и правна сложност.
          Прилагам изискваната таблица, като неразделна част от годишния отчет.

СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ. ПРИСЪДИ.

          През 2008 г. Самоковският районен съд е постановил 124 присъди
          Със споразумение за решаване на делото одобрено от съда и с последици на влязла в сила присъда са приключени 60 наказателни дела, от които 18 при условията на чл. 384 НПК в хода на съдебното производство.  .
          Броят на осъдените лица през 2008 година е общо 223, което е със 101 броя повече в сравнение с 2007 година и със 79 повече от осъдените за 2006 година.
 Оправданите лица през 2008 година са 14 броя.
  
          От осъдените лица 39 са с наложени наказания лишаване от свобода до 3 години, като при 33 от тях изтърпяването на наказанието лишаване от свобода е отложено, на основание чл. 66, ал.1НК.
          В графата „наложени наказания лишаване от свобода за срок от 3 до 15 години” следва да се посочи наказанието 6 години лишаване от свобода при строг режим наложено за грабежа по н. д. 40 НОХД 2006 год.
          Другите ефективни наказания лишаване от свобода наложени през 2008 година  са както следва: 11 месеца на едно от осъдените лица; една година на двама от осъдените; една година и шест месеца на трима от осъдените
          На 162 ма от осъдените е наложено наказанието пробация;
          С обвинение по чл. 343б ал. 1 НК за управление на МПС след употреба на алкохол са разгледани 133 броя, от които 41 са постановени осъдителни присъди и също със сила и последици на осъдителна присъда са 71 броя одобрени от съда споразумения за решаване на делото.
          19 броя са делата с внесени обвинителни актове за престъпление по чл. 343 ал. 3 буква „а” НК. От тях 4 дела са завършили с осъдителна присъда, 10 броя с одобрено от съда споразумение за решаване на делото с последици на влязла в сила присъда.
          От наказаната престъпност за тежките престъпления най-голям е делът на осъдените за кражби и за престъпления по чл. 339 ал. 1 НК - противозаконно държане на оръжие.
          През 2008 г. Самоковският районен съд е разгледал 50 дела с повдигнато обвинение за извършено престъпление против собствеността – 33 кражби, 3 грабежа, 6 обвинения за присвоявания чл. 201 – 208 НК, без тези по чл. 203 и 206 ал. 4 НК; 3 по чл. 209 НК – измама и 2 за документна измама;
          През отчетната 2008 година РС Самоков е разгледал  29 дела с повдигнато обвинение за против личността, от които 17 броя по чл. 129 ал. 1 НК – средна телесна повреда по основния състав и 2 броя за изнасилване по чл. 152 от НК
          През 2008 година са разгледани и 24 дела с повдигнато обвинение за извършено престъпление против стопанството, от които 21 броя по чл. 228 – 240 НК; 4 бр. дела за документни престъпления, както и 165 дела с повдигнато обвинение за извършени общоопасни престъпления. В посочената бройка на разгледаните дела с обвинение за общоопасни престъпления освен горепосочените дела по чл. 343б влизат и 19 с обвинение по чл. 343 ал. 3 буква „а” НК; 4 с обвинение по чл. 346 НК отнемане на МПС с цел ползуване; 8 броя дела с обвинение за престъпление по чл. 339 ал. 1 НК и 1 бр. по чл. 354а ал. 3 НК за държане на високорискови наркотични вещества,  с постановена осъдителна присъда, потвърдена от СОС и влязла в сила. 
          През 2008 г. в съда са постъпили общо 122 обвинителни актове, като 11 от тях са били върнати на прокуратурата за допълнително разследване. Като причини за това могат да се посочат констатирани от съдията-докладчик допуснати на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване процесуалните права на обвиняемия.
          От внесените за разглеждане през 2008 г. 122 обвинителни актове, са постановени 77 акта с последици на присъда, от които 59 присъди и 18 одобрени споразумения за решаване на делото с последици на влязла в сила присъда. От посочените 59 присъди са влезли в сила 51 броя.

ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

          През 2008 г. са постановени 10 оправдателни присъди, от които 3 поради недоказаност на обвинението; 5 поради липса на престъпление и 2 поради извод на съда че не е налице престъплението за което има обвинение.

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ

          През отчетната 2008 година са работили всички петима съдии по щат и средната натовареност е както следва:
                   • Към всичко дела за разглеждане – 30, 05 %
                   • Към свършени дела – 20, 85 %
                   Средната натовареност по наказателни дела е:
                   Към всичко дела за разглеждане  12, 53 %:
                   Към свършени дела – 9, 95 %
          Средната натовареност по граждански дела е:
                   Към всичко дела за разглеждане 17, 52%;
                   Към свършени дела – 10, 90%

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

           През отчетната 2008год в съдебно изпълнителната служба при Районен съд гр. Самоков са образувани 43бр. изпълнителни дела, от тях  публични държавни вземания 1бр., в полза на юридически лица и търговци  17бр., в полза на частни лица и издръжки  22бр.,  и изпълнение на обезпечителни мерки 3бр.
          Останали несвършени изпълнителни дела в края на отчетния перод са 1853бр.
          Дължимата сума за събиране по изпълнителните дела през 2008г. е  6 288 103лв, от които държавни вземания 96 688лв., на юридически лица и търговци  5 434 192лв и на частни лица и издръжки 757 138лв.
          При сравнение на постъпленията по изпълнителните дела за последните три години се констатира, броя на новообразуваните дела е с 39бр по- малко в сравнение с 2007год и с 188бр. по- малко в сравнение с 2006г.
          През отчетната година прекратените изпълнителни дела са 250бр.,  което е с 651бр по-малко от прекратените през 2007г. и с 559бр. по- малко от прекратените през 2006г.
          Събрана сума по изпълнителните дела през отчетната 2008год е 207 022лв от тях: сума по изпълнителните листа 191 047лв, лихва- 6 151лв, приети други разноски- 1078лв, допълнителни разноски 155лв и държавна такса 8 591лв.
          При сравнение на събраната сума по изпълнителни дела за последните  три години се констатира, че е с 345 866лв. по- малко от събраната сума през 2007год и с 268 656лв.по- малко в сравнение със събраната сума за 2006г.
          В полза на АДВ гр. София за дължими публични задължения на длъжниците е събрана сумата 1628.50лв., в полза на ТД-София област на НАП гр. София за дължими публични задължения на длъжниците е събрана сумата 8770.44лв.
          Постъпването на по- малък брой дела в сравнение с предишните години се обяснява с факта , че в района на гр. Самоков действат и двама частни съдебни изпълнители.
          Като основен проблем в съдебно изпълнение си остава укриването на длъжниците и трудностите по призоваването им за извършване  на изпълнителни действия.
          През отчетната 2008г. СИС при Районен съд гр. Самоков е работила 5месеца без съдебен изпълнител. В този период районните съдии са  замествали и изпълнявали и длъжността ДСИ.От 01.10.2008г. на длъжността е назначена Весела Захариева Христова.

  

Таблица - приложение № 2

Име на съдия изпълнител

Юридически стаж

Постъпили дела

Прекратени дела

Събрани суми

Бойчо Вучов 1г, 9м. 25 бр. 157 бр. 157 789 лв.
Районните съдии   11 бр. 25 бр. 21 768 лв.
Весела Христова 2г, 8м. 7 бр. 68 бр. 27 465 лв.
  Всичко: 43 бр. 250 бр. 207 022 лв.

 

СЛУЖБА  ПО  ВПИСВАНИЯТА

          През 2008 година дейността по вписването се осъществяваше от 1 съдия по вписванията и 2ма главни специалисти по вписванията към Агенцията по вписванията 
          Извършени са общо  3 378  вписвания в това число:   63 възбрани и 26  законни и 268 договорни ипотеки. Вписаните нотариални актове са  общо 2 841 броя  - от тях  1 329 покупко-продажби на недвижим имот, 181 бр. дарения, 19 суперфииции, 294  ипотеки, 14 замени, 13 завещания, 112 обстоятелствени проверки, 201 констативни нотариални актове, 39 констативни нотариални актове за собственост по  регулация, 1 броя нотариални дела по решение на поземлената комисия, 654 акта за публична и частна държавна и общинска собственост.  В Службата по вписване при Районен съд Самоков от 22.12.2008г. е въведен имотен регистър в рамките на проект “Кадастър и имотна регистрация” , финансиран от Световна  банка.
          Неотложността на вписването и необходимостта тази функция да се обезпечи и в случаите  на отсъствие на съдията по вписване, налага компетентност за вписване в съда да има повече от едно лице. В Самоковския районен съд този проблем се реши успешно, чрез възлагане от Министъра на правосъдието на  държавния съдебен изпълнител да осъществява функции и на съдия по вписване. От ноември 2008 година обаче няма титуляр съдия по вписвания и функциите на тази длъжност се осъществяват само от държавния съдебен изпълнител Весела Христова.

 

Таблица - приложение 3 за служба по вписвания

Име на съдия

Юридически стаж

Извършени вписвания


Силвана Иванова
Весела Христова

7 години и 5 месеца
2 години и 8 месеца

3 212
166

 

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА   ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

          Самоковският районен съд осъществява дейността си в своя сграда, с локално парно на дърва и въглища, което  осигурява необходимите условия за работа през зимата. Подменено е с ново котлето на парното,  изграден е и нов комин тъй като на действуващия до края 2005 година комин бе нарушена изолацията и не само проникваше газ в помещения на съда, но и беше в нарушение на противопожарните изисквания. Този проблем е преодолян през 2006 год. и сега съдебната сграда е с добро отопление и изолация на комина.
          Кабинетите на председателя, зам председателя и районните съдии са в съответствие с осъществяваните функции, оборудвани с нови компютри. Канцелариите деловодство, съдебно изпълнителна служба, службите по вписване и съдимост и на административния секретар са оборудвани с компютърни конфигурации обновени през 2007 година. Комютърни конфигурации има на всяко работно място. Използуват се програмни продукти: “СИЕЛА Норми” в кабинетите на съдиите, програма на ВСС за разпределение  на съдебните дела на принципа на случайния избор в кабинета на зам председателя, а в края на годината се внедри системата за управление на съдебните дела „СУДА”, която има нужда от актуализиране в съотвествие с новия ГПК. От административния секретар и счетоводителя се използуват и програмни продукти ТРЗ, личен състав, счетоводство,”Апис” право и процедури. Използува се и “Информационна система “Бюро съдимост” – ЛОТ 4 в компютъра на съдебен деловодител Мариана Туджарска.
          Действуващата съдебна сграда с една съдебна зала и недостатъчни помещения за канцеларии не отговаря за нарастналата натовареност на съда и службите съм него. С решение № 1191/19. 1. 2006 година на общинския съвет Самоков в отговор на искането на председателя на РС Самоков е задължен кмета на общината да възложи изготвяне на ПУП за обособяване на самостоятелен УПИ съставляващ обособена част от общински  парцел VІІІ, кв. 287 за нова съдебна палата. Вече е обособен самостоятелен УПИ за нова съдебна сграда и са в ход преговори между Общински съвет Самоков и Министерство на правосъдието за безвъздмездно отстъпване собствеността върху терена за новата съдебна сграда.
          В края на 2008 година Районен съд Самоков е осигурен с необходимата хардуерна техника. Всяко работно място е оборудвано с компютър и принтер, като при съдиите, секретарите, в канцеларията и регистратурата има инсталирани и скенери, които са общо 7 броя. Самоковския районен съд разполага и с два броя сървъри, от които е в действие единия и предстои да влезе в употреба и втория и в момента това е достатъчно за  за осъществяване на нормален работен процес. Месец декември са закупени и копирна машина и мултифункционални устройства 3 броя. 
          В края на годината е сключен договор със „Сименс” ООД и инсталирахме програмния им продукт – „Система за управление на съдебните дела”(СУДА). Проведе през октомври и ноември обучението съдебните служители, които ще работят с програмата. Началото на месец декември стартира експерименталното въвеждане на информация в СУДА, а от 01.01.2009 г. програмата функционира ефективно.
          Още преди година и половина е сключен и действува и през отчетната 2008 година договор за медицинско обслужване на работещите в Самоковския районен съд с оглед изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.
          Съдебната охрана осигурена от ръководството на Областно звено „Охрана” – София област към Министерство на правосъдието и през 2008г. обезпечи спокойна и без инциденти работа на съдиите и съдебните служители. За съдебната охрана на Самоковския районен съд намирам че следва да се положат още усилия за обучението на служителите обезпечаващи охраната за да се усъвършенствува координацията им със съдебните състави.

Самоков 13. 02.2009 год.      Председател:


Посещения:904315