Конкурси

             Районен съд гр.Самоков ОБЯВЯВА конкурс  за длъжността „Съдебен деловодител”.


             Описание на длъжността: - регистрира, и образува дела, вписва данни в деловодната система и книги; изпълнява и други задачи съгласно длъжностната характеристика.
             Изисквания за длъжността: да е български гражданин; да е навършил пълнолетие; да не поставен под запрещение; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; да има завършено средно образование; да има компютърна грамотност; Типовата характеристика за длъжността „Съдебен деловодител” се намира на разположение в сградата на РС-Самоков, ет.2, стая 9.
            Начин на провеждане на конкурса: практическа задача и събеседване.
            Необходими документи: заявление; автобиография; декларации по чл. 137,  от ПАС и чл. 107а от КТ; нотариално заверени преписи от документи за завършено образование и за допълнителна квалификация; заверени преписи от документи, удостоверяващи 3 год. трудов стаж и компютърна грамотност и професионален опит; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство; сертификат за компютърна грамотност; други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.
Документите се подават в Районен съд – гр.Самоков, на адрес: гр.Самоков, ул.”Бачо Киро”№ 1, етаж ІІ, стая № 9, в срок 14 дни от публикацията във в.”Приятел”, всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа.
           Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса се обявяват в сградата на Районен съд – Самоков, ет. 2 пред стая № 9.
           Минимален размер на основната заплата за длъжността – 606 лв.
           Тел.за информация – 072266125.


                                                 Предсетател на РС – Самоков :/п/
                                                                                                         / ЯНКО Чавеев /


Посещения:799236