Конкурси

Районен съд - Самоков ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Съдебен секретар".

Описание на длъжността: - съставя протоколите за откритите съдебни заседания; изпълнява и други задачи съгласно длъжностната характеристика.

Изисквания за длъжността: да е български гражданин; да е навършил пълнолетие; да не е поставен под запрещение;да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; да има завършено средно образование; да има не по – малко от една година трудов стаж и професионален опит; да има компютърна грамотност;

 Типовата характеристика за длъжността „Съдебен секретар" се намира на разположение в сградата на РС- Самоков, ет.2, стая 9.

Начин на провеждане на конкурса : практическа задача и събеседване.

Необходими документи: заявление; автобиография; декларация от кандидата, че е български гражданин, навършил е пълнолетие, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен от правото да заема определена длъжност; декларация по чл. 137, ал.2 от ПАС за обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от КТ; нотариално заверени преписи от документи за завършено образование и за допълнителна квалификация; заверени преписи от документи, удостоверяващи 1 /една/ година трудов стаж и професионален опит; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство; сертификат за компютърна грамотност; копия от други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

Документите се подават в Районен съд - Самоков, на адрес: гр.Самоков, ул."Бачо Киро"№ 1, етаж II, стая № 9, в срок от един месец, считано от деня, следващ датата на публикацията във в."Самоков 365", всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа.

Списъците се обявяват в сградата на Районен съд - Самоков, ет. 2 пред стая № 9.

Минимален размер на основната заплата за длъжността - 683 лв.

            Тел.за информация - 072266125

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ РС – САМОКОВ:

                                                                    /Янко Чавеев/


Посещения:873149