ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

П Р О Т О К О Л    № 2
      Днес, 18.10.2016г., комисия, определена със Заповед № 142/ 21.09.2016г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – Самоков, в състав:
   
         ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                         КИРИЛ Павлов- съдия при РС-Самоков;

         ЧЛЕНОВЕ:
                             1. НАТАША Бадемова –гл. специалист „ЧРАД“
                             2. ЙОРДАНКА Малинова – съдебен секретар;   
проведе заседание по втория етап от провеждането на конкурса за длъжността „Съдебен секретар” в Районен съд - Самоков – изпълнение на практически задачи и събеседване с допуснатите кандидати, както следва:

       1.   ЕВЕЛИНА Димитрова Пейчинова - подала заявление за участие в конкурса с вх. № 1/ 24.08.2016г.
       2.   ВАНЯ Стойчева Колева – подала заявление за участие в конкурса с вх. № 2/ 07.09.2016г.
       3.  ТАНЯ Христова Кацарска – подала заявление за участие в конкурса с вх. № 3 / 07.09.2016г.
       4.  АННА Николова Николова – подала заявление за участие в конкурса с вх. № 4/ 08.09.2016г.
       5.   ГАЛИНА Георгиева Чакърова – подала заявление за участие в конкурса с вх. № 5/ 10.09.2016г.
       6.   ВИОЛИНА Георгиева Миткова – подала заявление за участие в конкурса с вх. № 6/ 10.09.2016г.
       7.   РУМЯНА Руменова Паунова – подала заявление за участие в конкурса с вх. № 7/ 19.09.2016г.       

     Съгласно обявения списък с допуснатите кандидати за събеседване в конкурса за длъжността „Съдебен секретар” в Районен съд – гр. Самоков, желаещите  трябваше да се явят на 14.10.2016г. от 10:30 часа в сградата на Съдебната палата в гр. Самоков, ул. „Бачо Киро” № 1.

        Всичките допуснати кандидати се явиха.

        За поредност на събеседване спазвахме последователността от списъка на допуснатите кандидати.
        В хода на проведеното събеседване, на кандидати бяха зададени следните въпроси:
1.    Представете се, какво сте работили досега?
2.    Каква смятате, че е ролята на секретаря, когато влезе в съдебно заседание?
3.    Какво според Вас представлява работата на секретар - проколиста?
4.    Какво Ви е отношението  към ситуации, при които се налага да работите в извънработно време или през почивните дни?
5.    Смятате ли, че трябва да научите Правилника за администрация на съдилищата.
     Компютърната и писмена грамотност на кандидатите се оцени, след като на всеки кандидат беше даден текст който да препише за определено време, продиктуван текст, който трябваше да бъде написан в програма „Word”,  да се запамети като файл на работния плот и да бъде принтиран. Текстът беше следният:
       Извадка от определение по Частно наказателно дело.

     Писмената грамотност на кандидатите се оцени, след като на всеки кандидат беше продиктуван следният текст, който трябваше да бъде написан  на ръка:

       Извадка от протокол за съкратено съдебно следствие по Наказателно общ характер дело.                

КОМИСИЯТА РЕШИ: Оценяването на кандидатите да се извърши като общата оценка на кандидатите да се формира от сбора на оценките на членовете на комисията.
В резултат от извършеното оценяване и на основание чл. 133 от ПАС, комисията КЛАСИРА допуснатите кандидати в следния ред, като максималният брой точки е 30, за заемане на длъжността „Съдебен секратар” в Районен съд гр. Самоков, както следва:

1.    ЕВЕЛИНА Димитрова Пейчинова – общо : 27 точки
2.    ГАЛИНА Георгиева Чакърова – общо 25 точки
3.    РУМЯНА Руменова Паунова – общо 24 точки
4.    ТАНЯ Христова Кацарска – общо 23 точки
5.    ВАНЯ Стойчева Колева  - общо 21 точки
6.    АННА Николова Николова – общо 19 точки
7.    ВИОЛИНА Георгиева Миткова – общо 9 точки  
   

    На основание чл. 139 от ПАС, Комисията представя на Административния ръководител на Районен съд – гр. Самоков протокола от проведения конкурс и документите на класираният кандидат на първо място, и ПРАВИ предложение за назначаване на кандидат за длъжността „Съдебен секретар” –

1.    ЕВЕЛИНА Димитрова Пейчинова - 27 точки.

    МОТИВИ: Комисията единодушно счита, че кандидатът е с добър професионален опит; добре познава нормативната база, свързана с изпълнение на длъжността; има достатъчно умения за работа в екип; комуникативен е и инициативен.

       КОМИСИЯТА РЕШИ:


       ІІ. На основание чл. 95, ал. 2 от КТ, класирането на участниците да бъде изложено в 3 - дневен срок от провеждането на втория етап от конкурса, в сградата на Съдебната палата в гр.Самоков, на 2  етаж, вдясно от вратата на стая № 9 на РС – Самоков.


                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………………                                     
                                                       / КИРИЛ Павлов /


                       ЧЛЕНОВЕ:   ………………………
                                                     / НАТАША Бадемова /


                                             ……………………………
                                                    / ЙОРДАНКА Малинова /С П И С Ъ К


НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” ПРИ РАЙОНЕН СЪД - САМОКОВ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.10.2016г. от 10:30ч. В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГР. САМОКОВ, УЛ. „БАЧО КИРО” № 1.

1.    ЕВЕЛИНА Димитрова Пейчинова - подала заявление за участие в конкурса с вх. № 1/ 24.07.2016г.
2.    ВАНЯ Стойчева Колева – подала заявление за участие в конкурса с вх. № 2/ 07.09.2016г.
3.    ТАНЯ Христова Кацарска - подала заявление за участие в конкурса с вх. № 3/ 07.09.2016г.
4.    АННА Николова Николова - подала заявление за участие в конкурса с вх. № 4/ 08.09.2016г.
5.    ГАЛИНА Георгиева Чакърова - подала заявление за участие в конкурса с вх. № 5/ 10.09.2016г.
6.    ВИОЛИНА Георгиева Миткова - подала заявление за участие в конкурса с вх. № 6/ 15.09.2016г.
7.    РУМЯНА Руменова Паунова - подала заявление за участие в конкурса с вх. № 7/ 19.09.2016г.
                                                               
                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………………       
                                                               / КИРИЛ Павлов /

                                          ЧЛЕНОВЕ:
                                                                               1.
                                                                                                                         / НАТАША Бадемова /
                                                                               2.
гр. Самоков                                                                                                                        / ЙОРДАНКА Малинова /
27.09.2016г.

  

Районен съд гр.Самоков ОБЯВЯВА конкурс  за длъжността „Съдебен секретар”.

 

           Описание на длъжността: - съставя протоколите за откритите съдебни заседания; изпълнява и други задачи съгласно длъжностната характеристика.
           Изисквания за длъжността: да е български гражданин; да е навършил пълнолетие; да не  поставен под запрещение;да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; да има завършено средно образование; да има компютърна грамотност; Типовата характеристика за длъжността „Съдебен секретар” се намира на разположение в сградата на РС-Самоков, ет.2, стая 9.
           Начин на провеждане на конкурса: практическа задача и събеседване.
           Необходими документи: заявление; автобиография; декларации по чл. 131,  от ПАС и чл. 107а от КТ; нотариално заверени преписи от документи за завършено образование и за допълнителна квалификация; заверени преписи от документи, удостоверяващи 1 год. трудов стаж и компютърна грамотност и професионален опит; свидетелство за съдимост;медицинско свидетелство; сертификат за компютърна грамотност; други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.
Документите се подават в Районен съд – гр.Самоков, на адрес: гр.Самоков, ул.”Бачо Киро”№ 1, етаж ІІ, стая № 9, в срок 1 месец от публикацията във в.”Приятел”, всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа.
           Списъците се обявяват в сградата на Районен съд – Самоков, ет. 2 пред стая № 9.
           Минимален размер на основната заплата за длъжността – 539 лв.
           Тел.за информация – 072266125.                                                 Предсетател на РС – Самоков :
                                                                                            / ЯНКО Чавеев /


Посещения:778984